فعالیت های پایلوت مشترک

کنفرانس اینترنتی دانش آموزان رشت/ انزلی و کوشیرو

  • هدف: تعمیق درک اهمیت حفاظت از تالاب از طریق ارتباط اینترنتی بین دانش آموزان ایرانی و ژاپنی اطراف تالاب.
  • خروجی: نخستین کنفرانس اینترنتی بین دانش آموزان مقطع متوسطه دبیرستان میرزا کوچک خان و دبیرستان شیبه چا در ژاپن در تاریخ 14 بهمن 1395 و دومین کنفرانس اینترنتی بین دانش آموزان مقطع متوسطه دبیرستان شرف و دبیرستان کوریو در ژاپن در تاریخ 17 بهمن 1396 برگزار گردید.
  • برنامه های آتی: انتظار می رود ارتباط اینترنتی مدارس مقطع متوسطه ادامه پیدا کند.
  • مطلب: در کنفرانس اینترنتی برگزار شده، دانش آموزان ایرانی و ژاپنی به معرفی مدرسه، زندگی و فرهنگ خود و زیست بوم هر یک از تالاب ها (تالاب انزلی و کوشیرو) با استفاده از ارتباط اینترنتی صوتی و تصویری اسکایپ پرداختند. این گونه فعالیت ها دانش آموزان را با اهمیت تالاب آشنا کرده و باعث تقویت دوستی بین دو کشور می گردد.
کنفرانس اینترنتی دانش آموزان رشت/ انزلی و کوشیرو
کنفرانس اینترنتی دانش آموزان رشت/ انزلی و کوشیرو