فعالیت های پایلوت مشترک

کنترل گونه های مهاجم بیگانه

  • هدف: کنترل گونه های مهاجم بیگانه به منظور کاهش فشار بر اکوسیستم بومی تالاب.
  • خروجی: سنبل آبی جمع آوری شد و این گونه هم اکنون تحت کنترل می باشد. همچنین آزولا بطور چشمگیری در تابستان 1396 کاهش یافت.
  • برنامه های آتی: فعالیت های پایش و جمع آوری باید بطور بلند مدت ادامه یابد. جوامع کوچکی از سنبل آبی همچنان در بخش چکوور وجود دارد. از اینرو، فعالیت های پایش و جمع آوری باید ادامه پیدا کند.
  • مطلب: آزولا در دهه 60 وارد تالاب انزلی شد و بطور وسیع گسترش یافت و تقریباً تمامی سطح تالاب را پوشاند. آزولا برای مدت طولانی تهدیدی برای تالاب محسوب می شد. خوشبختانه این گیاه بطور قابل توجهی در تابستان 1396 بوسیله رویدادی طبیعی کاهش یافت و حدود 99.9 درصد آزولا در تالاب ناپدید شد. اگرچه آزولا همچنان در بخش های کوچکی از غرب تالاب و منطقه حفاظت شده سیاه کشیم باقی مانده است.
کنترل گونه های مهاجم بیگانه در تالاب انزلی
کنترل گونه های مهاجم بیگانه در تالاب انزلی
کنترل گونه های مهاجم بیگانه در تالاب انزلی