بررسی فنی در هر بخش توسط زیر کمیته تخصصی و جلب توافق کمیته مدیریت تالاب انزلی

به دلیل آنکه اعضای کمیته مدیریت تالاب انزلی شامل نمایندگان دستگاه های عضو می باشند، مسایل فنی موضوعات مربوط باید پیش از برپایی نشست کمیته مدیریت تالاب انزلی مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین، بر اساس بیانیه تاسیس استانداری در مورد کمیته مدیریت تالاب انزلی، زیر کمیته های تخصصی پروژه حفاظت تالاب انزلی، شامل پرسنل دستگاه های ذی ربط برای هر بخش، با تصویب کمیته مدیریت تالاب انزلی در اسرع وقت ایجاد خواهند شد. از طریق ایجاد زیر کمیته های تخصصی با هماهنگی کمیته مدیریت تالاب انزلی، یک نظام نهادی برای فعالیت های حفاظت فراگیر تالاب ایجاد خواهد شد. به منظور پشتیبانی از عملکرد زیر کمیته های تخصصی، کارشناسان تیم جایکا به منظور انتقال سریع و تاثیر گزار تکنولوژی در دستگاه های مسئول هر بخش کار خواهند نمود. توسعه ظرفیت کارکنان اداره حفاظت محیط زیست گیلان در فاز اول پروژه انجام شده بود. در فاز دوم، علاوه بر سازمان حفاظت محیط زیست، این امر برای دیگر دستگاه های ذیربط نیز در نظر گرفته شده است. دستگاه های عضو زیر کمیته های تخصصی در جدول زیر نمایش داده شده اند.

فهرست دستگاه های عضو زیر کمیته

بخشدستگاه های عضونقش اصلی زیر کمیته های تخصصی
(1) حفاظت اکولوژیک تالابالف) اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان
ب) سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان
ج) اداره کل شیلات استان گیلان
د) پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
ه) اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان
و) شرکت سهامی آب منطقه ای استان گیلان
ز) شرکت آب و فاضلاب استان گیلان
ح) شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان
ط) اداره کل بنیاد مسکن استان گیلان
ی) اداره کل ثبت اسناد و املاک
ک) اداره کل راه، مسکن و شهرسازی
ل) اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان
م) شهرداری ها
ی) اتحادیه آب بندان داران
ک) متخصصین و خبرگان اکوسیستم تالاب
ل) نهادهای مردمی
مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی
(2) مدیریت آبخیزالف) اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان
ب) شرکت آب منطقه ای استان گیلان
ج) سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان
د) اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان
ه) اداره کل هواشناسی استان گیلان
و) اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی گیلان
کنترل و مدیریت رسوب مربوط به تالاب انزلی
(3) مدیریت فاضلابالف) شرکت آب و فاضلاب استان گیلان
ب) شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان
ج) اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان
مدیریت آبخیز مربوط به تالاب انزلی
(4) مدیریت پسماندالف) اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان
ب) سازمان مدیریت پسماند استان گیلان
ج) سازمان مدیریت پسماند شهری (شهرداری رشت)
د) شهرداری های (انزلی، صومعه سرا، فومن و ماسال)
مدیریت پسماند در رابطه با تالاب انزلی
(5) اکوتوریسمالف) اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان
ب) اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان
ارتقای اکوتوریسم مربوط به تالاب انزلی
(6) آموزش زیست محیطیالف) اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان
ب) اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان
ج) کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
د) سازمان های مردم نهاد
اجرای آموزش زیست محیطی با استفاده از تالاب انزلی

نکته: دستگاه هایی که زیرشان خط کشیده شده است، دستگاه های مسئول در هر زیر کمیته می باشد.