فعالیت های پایلوت مشترک

پایش و مطالعه سازه های احداث شده

  • هدف: نگهداری موثر از سازه ها و تشخیص عملکرد آنها به منظور مدیریت و تدوین فعالیت های بیشتر
  • خروجی: تمامی سازه های احداث شده در یک بارندگی شدید طبق طراحی عمل کرده و باعث کاهش رسوب شدند.
  • برنامه های آتی: فعالیت های پایش و نگهداری ادامه پیدا خواهد کرد.
  • مطلب: در یک بارندگی شدید که در اواخر خرداد ماه 1397 در منطقه آلنزه رخ داد، تمامی سازه های احداث شده طبق طراحی عمل کردند. دیواره ها باعث توقف جریان رسوب شده و انرژی آن را کاهش دادند و کانال انتقال آب نیز با محدود کردن جریان آب و رسوب از آسیب دیدن دو سمت آبراهه جلوگیری کرد. همچنین سازه آب نما بطور کامل از جاده محافظت کرده و هیچ آسیبی به جاده نرسید.
پایش و مطالعه سازه های احداث شده تالاب انزلی
پایش و مطالعه سازه های احداث شده تالاب انزلی
پایش و مطالعه سازه های احداث شده تالاب انزلی
پایش و مطالعه سازه های احداث شده تالاب انزلی
پایش و مطالعه سازه های احداث شده تالاب انزلی
پایش و مطالعه سازه های احداث شده تالاب انزلی