نمایشگاه هفته زمین با هدف برگزاری فعالیت آموزشی حفاظت محیط زیست از تاریخ 1 لغایت 4 اسفند ماه 1394 در هنرستان دخترانه کیومرث صابری رشت و به منظور آشنا سازی دانش آموزان با مشکلات زیست محیطی از طریق تهیه پوستر برگزار شد. تیم کارشناسی جایکا نیز با هدف معرفی تالاب انزلی و پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی به دانش آموزان در این برنامه شرکت نمود.

تعداد زیادی از دانش آموزان مدارس مختلف با اهمیت تالاب انزلی، مدیریت اکولوژیک آن، موجودات زنده تالاب، به ویژه پرندگان، فعالیت های انسانی در تالاب انزلی و تالاب کوشیرو که یکی از بزرگترین تالابهای ژاپن می باشد از طریق بنرها، کتابچه های آموزشی و فیلم های آموزشی آشنا شدند. دانش آموزان دریافتند با وجود محدودیت در انجام فعالیتهای حفاظتی تالاب انزلی، می توانند نقش بسزایی در معرفی زیباییهای تالاب انزلی و منابع طبیعی با ارزش آن به خانواده خود به عنوان اولین گام در جهت بهبود شرایط کنونی ایفا کنند.

شرکت کنندگانی که خبرنامه تالاب انزلی را دریافت و فیلم آموزشی تهیه شده توسط تیم کارشناسی جایکا را تماشا کردند به شرح زیر می باشند.

ا اسفند ماه 1394، 60 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم، هنرستان دخترانه کیومرث صابری

2 اسفند ماه 1394، 60 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم، هنرستان دخترانه 15 خرداد

3 اسفند ماه 1394، 50 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم، هنرستان دخترانه کیومرث صابری، 30 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم، هنرستان دخترانه حجاب شهرستان رودسر، 30 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم، هنرستان دخترانه سمیه

4 اسفند ماه 1394، 30 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم هنرستان پروین اعتصامی، 30 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه اول دبیرستان دخترانه نرجس