فعالیت های پایلوت مشترک

بهبود مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی در پناهگاه حیات وحش سلکه

  • هدف: ترویج فعالیت های آموزشی به منظور درک اهمیت حفاظت از تالاب از طریق برنامه های تجربه محور با استفاده از مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی و تاسیسات و تجهیزات وابسته به آن.
  • خروجی: مرکز آموزش، برج و مخفیگاه پرنده نگری بازسازی شدند. دوربین دوچشمی، تلسکوپ و میکروسکوپ تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. همچنین یک بیوتوپ برای لمس طبیعت تالاب توسط شرکت کنندگان در برنامه های آموزشی احداث شد.
  • برنامه های آتی: یک مسیر پیاده روی چوبی احداث شده و برنامه های آموزشی ارتقا خواهد یافت.
  • مطلب: این مرکز ابتدا توسط جایکا در سال ۱۳۸۳ ساخته شد. در حال حاضر، مرکز و برنامه های آموزشی بسیار غنی تر شده و بیوتوپ، پل چوبی و پله ها در درک طبیعت واقعی تالاب، نظیر تماشای پرندگان، لاکپشت ها، ماهیان، سنجاقک و گیاهان آبزی و همچنین لمس آب بسیار مفید بوده است. تا کنون بیش از ۲۰۰۰ نفر بازدید کننده شامل دانش آموزان در این مرکز تحت آموزش قرار گرفته و از برنامه های تجربه محور لذت برده اند.
بهبود مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی در پناهگاه حیات وحش سلکه
بهبود مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی در پناهگاه حیات وحش سلکه
بهبود مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی در پناهگاه حیات وحش سلکه
بهبود مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی در پناهگاه حیات وحش سلکه
بهبود مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی در پناهگاه حیات وحش سلکه