فعالیت های پایلوت مشترک

پایش محیط زیست طبیعی

  • هدف: شناسایی محیط زیست طبیعی شامل تنوع زیستی و شرایط منظر تالاب برای مدیریت تطبیقی تالاب انزلی
  • خروجی: پایش بصری با استفاده از دوربین پانارومای گیگا پیکسل تغییرات قابل توجهی را در پناهگاه حیات وحش سلکه ثبت کرده است. همچنین، سرشماری نیمه زمستان پرندگان دی ماه هر سال انجام می شود.
  • برنامه آتی: پایش تنوع زیستی شامل پرندگان جوجه آور و پستانداران، گیاهان آبزی و غیره باید هرچه زودتر بر اساس نتایج بررسی سرشماری علمی آغاز گردد.
پایش محیط زیست طبیعی تالاب انزلی
پایش محیط زیست طبیعی تالاب انزلی