فعالیت های پایلوت مشترک

ایجاد و بهره برداری از سیستم تصفیه فاضلاب در محل

  • هدف: توسعه سیستم تصفیه فاضلاب در محل به منظور کاهش بار آلودگی آب ورودی از مناطق روستایی.

  • خروجی: 50 واحد تصفیه فاضلاب در محل در روستای مبارک آباد نصب و راه اندازی شد.
  • برنامه های آتی: 29 واحد دیگر بعلاوه لوله های اتصال و تجهیزات برقی در روستا نصب خواهد شد.

ایجاد و بهره برداری از سیستم تصفیه فاضلاب در محل
ایجاد و بهره برداری از سیستم تصفیه فاضلاب در محل
ایجاد و بهره برداری از سیستم تصفیه فاضلاب در محل