سه حواصیل ارغوانی بالغ(Ardea purpurea) در تاریخ های 8 و 9 خرداد ماه 1396 در آشیانه هایشان در غرب تالاب انزلی به منظور شناسایی مسیر مهاجرت آنها زنده گیری شده و ردیابهای ماهواره ای بر پشت این پرندگان نصب گردید.

بر اساس نتایج دریافت شده از داده های این فرستنده های ماهواره ای دو حواصیل ارغوانی (ID165470 ,ID165472) تا امروز در تالاب انزلی حضور دارند.

حواصیل باقی مانده (ID165471) در تاریخ 23 تیرماه 1396 به سمت آذربایجان پرواز کرده. این پرنده 25 روز در منطقه حفاظت شده قزل آگاج، یکی از سایت های رامسر توقف کرده است.

سیستم ردیابی ماهواره ای مشخص کرد که این حواصیل در تاریخ 17 مردادماه 1396 دوباره به تالاب انزلی بازگشته است.

این امر نشان می دهد که شبکه بین المللی تالاب انزلی برای حفاظت از پرنده مهاجرحائز اهمیت است. آنها در پاییز برای زمستان گذرانی به مناطق جنوبی می روند. امیدواریم که در طی این مسیر اتفاقی برایشان نیافتد.