فعالیت های پایلوت مشترک

بازگشایی عمومی مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی برای بازدید کنندگان

  • مطلب: تعداد 523 نفر از اسفند 96 تا خرداد 97 از مرکز بازدید کردند و توسط اعضای دارای گواهینامه سازمان های مردم نهاد راهنمایی شدند. بیشترین تعداد بازدید کننده 117 نفر در روز، نه تنها از استان گیلان بلکه از تهران و استان های همجوار بوده است.
  • خروجی: اعضای سه سازمان مردم نهاد به خوبی به عنوان همکار در مدیریت مرکز و راهنمای طبیعت تحت آموزش قرار گرفتند. مرکز از اسفند 96 آخر هر هفته پذیرای عموم بازدید کنندگان بوده است.
  • برنامه های آتی: بازگشایی عمومی مرکز با کمک سازمان های مردم نهاد ادامه پیدا خواهد کرد. سیستم اخذ ورودی برای تضمین پایداری این فعالیت پس از اتمام پروژه ایجاد خواهد شد.
بازگشایی عمومی مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی برای بازدید کنندگان
بازگشایی عمومی مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی برای بازدید کنندگان
بازگشایی عمومی مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی برای بازدید کنندگان
بازگشایی عمومی مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی برای بازدید کنندگان
بازگشایی عمومی مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی برای بازدید کنندگان
بازگشایی عمومی مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی برای بازدید کنندگان
بازگشایی عمومی مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی برای بازدید کنندگان
بازگشایی عمومی مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی برای بازدید کنندگان