یک بررسی پستانداران توسط آقای دکتر نادری عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، در داخل و اطراف تالاب انزلی در طول سالهای 2015- 2016 بعنوان بخشی از مطالعات جامع اکوسیستم، که جزء یکی از فعالیتهای پایلوت مشترک تحت پروژه می باشد، اجرا شده است.

ایشان اخیرا مقاله کوتاهی درباره اولین نمونه Nathusius’s Pipistrelle در ایران در مجله علمی جانورشناسی در خاورمیانه Zoology in the Middle East منتشر کرد.

http://www.tandfonline.com/eprint/c55m3iiQuj4a3RD8Dsjy/full

در این بررسی 21 گونه پستاندار در داخل و اطراف تالاب انزلی ثبت شده است. یک جنس گونه Pipistrellus در این بررسی ثبت شد اما در سطح گونه به دلیل اطلاعات اندک موجود در ایران شناخته نشد. حضور گونه های خفاش Nathusius، Pipistrelle، Pipistrellus nathusii، در ایران تا همین اواخر تایید نشده است، اما حضور آنها مورد شک قرار داشت.

این گونه به طور گسترده ای در اروپا توزیع شده است. در تابستان، به طور عمده در منطقه جنگل اروپا شمال شرقی به جنوب کوه های اورال در روسیه توزیع شده است. خفاش های ماده مهاجرت فصلی را در مسافت طولانی بین محل تولید مثل و مناطق زمستانی دارند. مناطق زمستانی در جنوب و جنوب غربی واقع شده است. انتظار می رفت این گونه حداقل در شمال ایران و در امتداد ساحل دریای خزر یافت شود.

در 19 اکتبر 2015، یک خفاش نر بالغ از جنس Pipistrellus در منطقه مرکزی تالاب انزلی در پناهگاه حیات وحش سرخانکل گرفته شد. محل وجود تور 2.5 کیلومتر  با ورودی جنگل ساحلی در نیزار تحت سلطه فراگمیتس SP فاصله داشت. و تنها با تعداد کمی از درختان کوچک جدا شده ی (Alnus و glutinosa،Salix alba) در نیزار پراکنده بود. خفاش 2 متر بالاتر از زمین و درون یک میست نت گرفتار شده بود. خفاش با توجه به صفات مورفولوژیکی خارجی به ویژه دستگاه تناسلی به عنوان P. nathusii شناسایی شد. شناسایی ژنتیکی نیز به وضوح نمونه را به گونه nathusii مربوط کرد.

انتظار داریم که Nathusius’ Pipistrelle به یک بازدید کننده منظم تالاب در امتداد ساحل جنوبی دریای خزر، تبدیل شود زیرا این زیستگاههای تالاب انزلی سایت های مناسبی برای توقف پرندگان در طول مهاجرت بوده و نیز یک سایت زمستان گذرانی و احتمالاً زیستگاه سالیانه حداقل برای نرهای بومی فراهم می آورد. این بررسی همچنین نشان می دهد که تالاب انزلی زیستگاه بسیار با ارزشی برای حیات وحش محسوب می شود.

خفاش ها نقش مهمی در اکوسیستم تالاب ایفا می کنند. برخی از خفاش ها از جمله Nathusius، Pipistrelle از حشراتی که نقش آفت را دارند تغذیه می کنند. رکورد بدست آمده بعنوان اولین گام اساسی جهت درک اکوسیستم تالاب انزلی می باشد.

تیم کارشناسی جایکا همچنان به پشتیبانی فنی و مالی از سایر بررسی ها، شامل ماهیان (در حال انجام)، گیاهان از جمله پوشش گیاهی، پلانکتون و بنتوزها، دوزیستان و خزندگان و حشرات در داخل و اطراف تالاب انزلی ادامه خواهد داد.