در تاریخ 11 خرداد 1396، ششمین نشست کمیته هماهنگی مشترک با ریاست آقای دکتر مسعود باقرزاده کریمی، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست کشور، آقای مهندس حجت شعبانپور، معاون عمرانی استاندار گیلان، آقای دکتر کیوان محمدی، ریاست سازمان برنامه و بودجه گیلان، آقای دکتر قربانعلی محمد پور، مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان و آقای یوکی هارا کوبایاشی، نماینده ارشد جدید دفتر جایکا در ایران برپا شد.

بیش از 50 نفر در نشست مذکور حضور یافتند و مسائل ذیل در نشست مورد بررسی قرار گرفت.

1) جدید ترین پیشرفت فعالیت های پروژه: نمایندگان کلیه زیر کمیته های تخصصی در مورد آخرین پیشرفت فعالیت های خود در سال سوم پروژه، به ویژه فعالیت های پایلوت مشترک و برنامه فعالیت های سال چهارم پروژه و مسایل و مشکلات موجود در روند اجرای فعالیت ها به ارائه مطلب پرداختند. هرچند پیشنهادات و سوالاتی درباره مطالب ارائه شده مطرح شد، اما مفاد مطالب ارائه شده توسط سازمان های عضو کمیته هماهنگی مشترک تایید گردید که در قالب گزارش پیشرفت کار شماره 3 ارائه شد. مسایل موجود به زودی توسط سازمان های عضو کمیته هماهنگی مشترک بررسی شده و گزارش آن در نشست آتی کمیته مدیریت تالاب انزلی ارائه خواهد شد.

2) راهنمایی در مورد مراحل آتی: آقای توموئو آئوکی، مشاور ارشد تیم کارشناسی جایکا، مطالبی در خصوص نکات قابل بررسی و قابل اجرا در گام های بعدی پروژه شامل مفهوم فعالیت های پایلوت مشترک، خروج نام تالاب انزلی از فهرست مونترو و دستیابی به حفاظت پایدار تالاب انزلی با ایجاد سیستم تامین اعتبار برای فعالیت های منظم حفاظتی، و فعالیت های برنامه ریزی شده برای سال چهارم پروژه، به ارائه مطلب پرداختند.

3) برنامه زمانی نشست بعدی کمیته هماهنگی مشترک: کلیه حاضرین در جلسه توافق نمودند که جلسه آتی کمیته هماهنگی مشترک در تاریخ مناسبی در آگوست 2017 (10 مرداد تا 9 شهریور 1396) یعنی ابتدای سال چهارم پروژه با حضور سازمان های عضو برگزار شود تا برنامه کار سال چهارم شامل طرح فعالیت های پایلوت مشترک و سایر فعالیت های پروژه نظیر تهیه برنامه میان مدت، در آن مورد تایید قرار گیرد.

انتظار می رود فعالیت های بیشتر در سال چهارم پروژه لحاظ شوند.