کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان و تیم کارشناسی به منظور همکاریهای بیشتر در اجرای فعالیتهای پایلوت مشترک آموزش زیست محیطی جلسه ای را در مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان گیلان در تاریخ 19 اردیبهشت 1396 برگزار کردند.

آقای واتانابه، کارشناس آموزش زیست محیطی از تیم کارشناسی جایکا، 3000 کاغذ اریگامی را به آقای ضیایی، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان و خانم جاوید، کارشناس فرهنگی این مرکز هدیه دادند. با استفاده از کاغذهای اریگامی اهدایی، کانون به فعالیت اریگامی ” اریگامی اکشن- Origami Action” خواهد پیوست. ساخت موجودات تالاب بوسیله هنر اریگامی به منظور آشنا ساختن کودکان با اکوسیستم تالاب بسیار موثر خواهد بود.

همچنین اریگامی یکی از هنرهای اصیل ژاپنی می باشد. اگرچه اریگامی می تواند نمادی برای حفاظت از تالاب انزلی و دوستی بین کشور ایران و ژاپن باشد.

اریگامی اکشن [link to http://www.cop10-origami.com/basic-steps-eng/]فعالیتی با هدف ترویج حفاظت از تنوع زیستی در آینده با استفاده از ساخت بسیاری از موجودات و به منظور تحقق اهداف تنوع زیستی آیچی می باشدکه توسط کمیته IUCN ژاپن راه اندازی شده است.

تیم کارشناسی جایکا ازبرگزاری برنامه های آموزش زیست محیطی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان در راستای حفاظت از تالاب انزلی به عنوان بخشی از فعالیتهای مشترک پروژه تا به امروز تشکر و قدردانی می نماید. تیم کارشناسی جایکا از فعالیتهای پایلوت مشترک به منظور سرعت بخشیدن به فعالیت های آموزش زیست محیطی جهت حفاظت از تالاب انزلی حمایت خواهد نمود.