یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی آقای عباسی از پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی به منظور دستیابی به فهرست ماهیان و محل های پراکنش آنها در تالاب انزلی به عنوان فعالیت پایلوت مشترک “بررسی جامع اکوسیستم تالاب انزلی” مشغول انجام مطالعه می باشند. این مطالعه در ماه مارچ 2016 آغاز گردیده است.  49 گونه از ماهیان تا به حال در این بررسی نمونه گیری و ثبت شده است.

آقای آئوکی و آقای واتانابه از تیم کارشناسی جایکا،  در تاریخ 12 اردیبهشت 1396 تیم تحقیقات را در بررسی ماهیان رودخانه خالکایی که به تالاب انزلی جریان دارد همراهی کردند. آقای عباسی و تیم ایشان بیش از 13 گونه از ماهیان را بشرح زیر در یک روز ثبت نمودند:

 (Capoeta capoeta) سیاه ماهی

 (Vimba vimba persa) سیاه کولی

 (Barbus capito) سس ماهی سر گنده

 (Alburnoides bipunctatus eichwaldi) ماهی خیاطه

 (Alburnus charusini hohenackeri) مروارید ماهی قفقاز

 (Alburnus filippi) مروارید ماهی کورا

 (Alburnus Chalcoides) شاه کولی

 (Ponticola iranicus)گاو ماهی ایران

 (Rhodeus sericeus amarus) مخرج لوله ای

 (Cobitis keyvni)رفتگر کیوانی

 (Carassius carassius) ماهی کاراس

 (Luciobarbus capito) و گونه ای از سس ماهی، سس ماهی سر فولادی

 (Squalius cephalus) ماهی سفید رودخانه ای

از سوی دیگر تیم تحقیق سدی را در منطقه نوکاشت شهرستان ماسال مشاهده کردند که مسیر مهاجرت ماهیان مهاجر نظیر (Vimba vimba persa) سیاه کولی و (Alburnus Chalcoides) شاه کولی به بالا دست جهت تخم ریزی مسدود شده است. ماهیان زیادی در حال پرش به بالا دست بودند که متاسفانه بیشتر آنها بعلت ارتفاع زیاد سد موفق به عبور نمی شدند.

تیم کارشناسی جایکا احداث یک مسیر ماهیان را بعنوان فعالیت پایلوت مشترک توصیه می نماید. مسیر ماهیان یکی از راه حل هایی است که باعث می شود ماهیان به بالادست بروند. احداث مسیر ماهیان جهت حفاظت از تولید مثل ماهیان آندروموس ضروری می باشد. در این راستا، اقدامات خوبی به منظور ساخت مسیر عبور ماهیان در کشور ژاپن صورت گرفته است. تیم کارشناسی جایکا می تواند از طرح مسیر عبور ماهیان به منظور حفظ شبکه اکولوژیکی تالاب انزلی پشتیبانی نماید.

همچنین آقای واتانابه جهت انجام تجزیه و تحلیل DNA محیط زیستی از آب رودخانه خالکایی، اقدام به نمونه برداری از آب رودخانه نمودند. این روش، فن آوری جدیدی است که با استفاده از توالی های DNA نسل بعد قادر به شناسایی جوامع ماهیان از طریق نمونه برداری آب حاوی DNA می باشد. لازم به ذکر است که نمونه ها به آزمایشگاه ژاپن منتقل خواهد شد.