خبر فوری: عملکرد بسیار خوب سازه های کنترل فرسایش مربوط به فعالیت پایلوت مشترک در آلنزه!

۱۳۹۷-۴-۳ ۱۵:۰۳:۰۶ +۰۴:۳۰۳ تیر ۱۳۹۷|مدیریت آبخیز|

عملیات اجرایی کنترل فرسایش کوهستانی در زیر حوضه آلنزه از حوضه رودخانه ماسال و شاندرمن (فعالیت پایلوت مشترک- 1396) توسط زیر کمیته مدیریت آبخیز [...]