خبر فوری: عملکرد بسیار خوب سازه های کنترل فرسایش مربوط به فعالیت پایلوت مشترک در آلنزه!

1397-4-3 15:03:06 +04:303 تیر 1397|مدیریت آبخیز|

عملیات اجرایی کنترل فرسایش کوهستانی در زیر حوضه آلنزه از حوضه رودخانه ماسال و شاندرمن (فعالیت پایلوت مشترک- 1396) توسط زیر کمیته مدیریت آبخیز [...]