کمیته فنی حفاظت از اکوسیستم تالاب مشتمل بر سه کار گروه می باشد، که عبارتند از کارگروه حفاظت و احیای تالاب، کارگروه پایش برای مدیریت تطبیقی و کارگروه مدیریت کاربری اراضی و منطقه بندی زیست محیطی.

این کمیته فنی قصد دارد تا نظام مدیریت و پایش مناسب و مستمری برای اکوسیستم تالاب به منظور حفاظت اکوسیستم برای آیندگان ایجاد نماید. در سال اول پروژه، کمیته فنی اقداماتی از قبیل مطالعات پرندگان و پستانداران، کاربرد عملی از ابراز مشاهده بصری، بررسی داده های قدیمی کیفیت آب، نمونه برداری از آب و آنالیز آن، جمع آوری اطلاعات مدیریت کاربری اراضی، بررسی تصاویر ماهواره‌ای و غیره را به انجام رسانیده است.

پناهگاه حیات وحش سرخانکل