کمیته فنی اکوتوریسم در نظر دارد ساختار اکوتوریسم پایدار را با استفاده از منابع طبیعی و انسانی در تالاب انزلی ایجاد نماید.

فعالیت‌های اخیر کمیته فنی شامل موارد زیر می‌باشند:

  • جمع آوری اطلاعات تفسیری
  • برنامه ریزی جهت انتخاب 2 روستا به عنوان سایت‌های اکوتور برای اجرای اکوتوریسم جامعه محور
  • گردآوری اطلاعات بیشتر در مورد منابع طبیعی و میراث فرهنگی در سایت‌های منتخب
  • شرح مفاهیم بنیادین اکوتوریسم برای جوامع محلی
  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای راهنمایان اکوتوریسم
برنامه اکوتور آزمایشی در تالاب انزلی