کارگاه گیاهان آبزی تالاب انزلی در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه و با حضور بیش از 50 نفر از اعضای سازمانهای مردم نهاد در تاریخ 20 اسفند ماه 1397 برگزار شد.

در این کارگاه، نتایج بررسی گیاهان آبزی پناهگاه حیات وحش سلکه توسط دکتر زهزاد، سرپرست تیم بررسی ارائه شد. آقای دکتر زهزاد، درباره اهمیت نقش گیاهان آبزی در اکوسیستم تالاب توضیح دادند و بیان داشتند که 50 گونه گیاه آبزی در پناهگاه حیات وحش سلکه شناسایی شده است که توسط هرباریوم تهیه شده;توسط ایشاننشان داده شدند.

در پایان این کارگاه، آقای دکتر زهزاد به همراه سایر شرکت کنندگان به بازدید میدانی رفته، و برخی از گیاهان آبزی مانند بومادران آبی) (Myriophyllum spicatum توسط شرکت کنندگان این کارگاه تشخیص داده شد. همچنین بازدیدکنندگان با دیدن شکوفه های بسیاری از گیاهان،قورباغه های مردابی در حال آواز خواندن، لاک پشت های برکه ای اروپایی و مارهای آبی که از خواب زمستانی بیدار شده بودند نشانه های بهار را حس کردند.

بعلاوه، آقای هیتوشی واتانابه، کارشناس آموزش زیست محیطی از تیم کارشناسی جایکا، در مورد راهنمای بازگشایی عمومی مرکز قبل از کارگاه گیاهان آبزی، شامل اهدف مرکز ، تفسیر توسط راهنمایان، مدیریت ایمنی، مدیریت بازدیدکنندگان، مدیریت تجهیزات و سایرین توضیحاتی را ارائه دادند.

تیم کارشناسی جایکا امیدوار است نتایج حاصل از این بررسی به عنوان داده های پایه جهت حفاظت از تالاب انزلی و آموزش های زیست محیطی مرکز مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، این تیم امید دارد که مرکز اموزش زیست محیطی تالاب انزلی پس از اتمام پروژه برای طولانی مدت مورد بهره برداری واقع شود.