اولین کارگاه  مدیریت پسماند بعد از آغاز بهره برداری از ایستگاه جمع آوری پسماند در روستای دهنه سر شیجان در 1 مهر 1396 در یکی از خانه های بوم گردی روستا ( خانه بوم گردی ستوده) توسط زیر کمیته مدیریت پسماند تیم کارشناسی جایکا، جهت توسعه فعالیت کمپوست خانگی که یکی از فعالیتهای پایلوت مشترک تحت پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی- فاز دوم می باشد، برگزار گردید.

شرکت کنندگان در این کارگاه اغلب مغازه دار و یا مدیر مراکز عمومی در روستا بودند که در این مکانها میزان قابل توجهی زباله تولید می شود و آگاه سازی این گروه در کاهش میزان پسماند در روستا بسیار موثر خواهد بود.

در این کارگاه، از شرکت کنندگان خواسته شد تا زباله تر و خشک ایجاد شده در محل کار خود را مدیریت نمایند و نحوه مدیریت زباله نیز از طریق نمایش فیلمهایی کوتاه از نمونه های مدیریت پسماند در مناطق روستایی ژاپن ” منطقه کامی کاتسو”، منطقه بدون زباله کشور ژاپن، آموزش داده شد.

تیم کارشناسی جایکا به منظور افزایش سطح آگاهی مردم روستا برای مشارکت در فعالیت جمع آوری پسماند و همکاری با ایستگاه پسماند که توسط این تیم برای ایجاد سیستم سرویس جمع آوری پسماند در مناطق روستایی احداث گردید، 7 تابلو در مکانهای پرجمعیت روستای دهنه سر شیجان نصب نموده است.