در روز چهارشنبه اول اردیبهشت 1395، پنجمین کارگاه آموزشی تفکیک زباله های قابل بازیافت به عنوان یک فعالیت پایلوت مشترک تحت فاز دوم پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی روستای دهنه سر شیجان برگزار شد. ریاست و برخی از اعضای شورای این روستا، جمعی از آموزگاران و 28نفر از دانش آموز ان مقاطع اول و دوم ابتدایی در کارگاه آموزش مذکور که در مدرسه ” شهید رحمت مولایی” این روستا برگزار شد، شرکت نمودند.

هدف اصلی از برگزاری این کارگاه آموزشی، آشنا نمودن دانش آموزان با مفاهیم بازیافت زباله، تفکیک زباله تر و خشک و نیز اطلاع رسانی به آنان درباره بازیافت و مرکز کمپوست، که در مقابل مدرسه احداث خواهد شد، بوده است.

در ابتدای کارگاه آموزشی، رییس شورای روستای دهنه سر شیجان، آقای مولایی، درباره علت برگزاری کارگاه مذکور توسط تیم کارشناسی جایکا توضیحاتی ایراد نموده و از دانش آموزان تقاضا نمود که با دقت به مطالبی که توسط تیم کارشناسی جایکا ارائه خواهد شد، توجه نمایند.

سپس، آقای هیگاشی ناکاگاوا، کارشناس پسماند تیم کارشناسی جایکا به دانش آموزان و سایر افراد حاضر برای حضور در کارگاه آموزشی خوشامد گویی نمود. ایشان نمونه ای مدارس ابتدایی ژاپن را نشان داد که در آن دانش آموزان در فعالیت های تفکیک و بازیافت زباله مشارکت نمودند. ایشان روش مورد نظر برای جمع آوری زباله در روستای دهنه سر شیجان به عنوان یک فعالیت پایلوت مشترک را نیز شرح دادند.

تیم کارشناسی جایکا با استفاده از پویانمایی تصاویر به توضیح مفهوم تفکیک زباله برای دانش آموزان پرداخت. تعدادی بروشور آموزشی با ذکر زباله های قابل و غیر قابل بازیافت و مفهوم هر کدام بین دانش آموزان توزیع شد.

در ادامه، از برخی از دانش آموزان خواسته شد که در قالب تمرین در فعالیت تفکیک زباله در کلاس شرکت کنند و جوایزی نیز برای بالابردن انگیزه دانش آموزان به آنان اهدا شد.

در پایان کارگاه آموزشی، تعدادی از دانش آموزان به عنوان همیار محیط زیست برگزیده شده و ریاست شورا نشان و کارت با مضمون محیط زیستی به آنان اهدا نمود تا شور و شعف دانش آموزان برای شرکت در فعالیت های زیست محیطی را برانگیزد.