در تاریخ 22 آذر ماه، کارگاه آموزشی فن تفسیر جهت ارائه آموزش زیست محیطی در مرکز آموزش های زیست محیطی تالاب انزلی واقع در سلکه برگزار شد. 27 نفر از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و 11سازمان مردم نهاد در کارگاه فوق شرکت نمودند.

مدرس این کارگاه آقای شینتانی که کارشناس اکوتوریسم پروژه می باشند، بوده اند. ایشان تجارب فراوانی در زمینه فن تفسیر در کشور ژاپن و نیز سرتاسر جهان دارا می باشند. فن تفسیر نه تنها برای فعالیت های اکوتوریسم بلکه برای فعالیت های آموزش زیست محیطی نیز بسیار موثر می باشد.

زیر کمیته فنی آموزش زیست محیطی با انجام برنامه های تجربی طبیعت محور به عنوان یک فعالیت پایلوت مشترک، فعالیت های مرتبط در این زمینه را با استفاده از مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی در سلکه اجرا می نماید. در مورد ژاپن، معمولاً برنامه های تجربی طبیعت محور پیشنهاد و اجرا می شود زیرا این برنامه های طبیعت محور رفتارهای کودکان را به سمت حفاظت از طبیعت سوق می دهد. تفسیر یک فن تاثیر گزار برای برنامه های آموزش زیست محیطی طبیعت محور می باشد. این برنامه آموزشی فرصت خوبی برای انتقال فنون تفسیر توسط آقای شینتانی به کارمندان و اعضای کانون و سازمان های مردم نهاد بوده است.

در ابتدای برنامه، آقای شینتانی مطالبی را به صورت تئوری در مورد فن تفسیر بر اساس تجارب خود از سرتاسر جهان ارائه نمود. دروس عملی شامل دو بازی مرتبط با اکوسیستم تالاب بوده که پس از دروس تئوری با مشارکت کلیه حاضرین انجام شد و در انتهای برنامه، بحث و تبادل نظر گرم و دوستانه ای انجام پذیرفت.

شرکت کنندگان از دروس فراگرفته و بازی های مفرح بسیار راضی و خرسند بوده و اشتیاق خود را به شرکت در برنامه های بیشتر مربوط به فن تفسیر با حضور آقای شینتانی در گامهای بعدی نشان دادند.

تیم کارشناسی جایکا امیدوار است که شرکت کنندگان این برنامه فنون تفسیر را به منظور ترویج حفاظت از تالاب انزلی، در برنامه های آموزش زیست محیطی خود به کار گیرند. علاوه بر این، تیم کارشناسی جایکا در نظر دارد در آینده برنامه های بیشتری را در خصوص آموزش زیست محیطی در راستای حفاظت از تالاب انزلی اجرا نماید.