چهارمین کارگاه آموزش زیست محیطی برای دانش آموزان در فصل تابستان، روز شنبه 30 مرداد ماه 1395، در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه برگزار شد.

این برنامه آموزش زیست محیطی برای 18 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان شاهد شهیده سهام خیام- منطقه 1 به همراه معاون این مدرسه برگزار شد.

این دانش آموزان نیز با اهمیت و نقش تالاب انزلی به عنوان یکی از تالابهای مهم ایران و جهان آشنا شدند و به اهمیت حفاظت از آن از طریق توضیحات کارشناس بخش آموزش زیست محیطی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، خانم یوسف زاده پی بردند.

خانم جونکو ماساکی، کارشناس آموزش زیست محیطی از تیم کارشناسی جایکا نیز در مورد فعالیتهای پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی در فاز دوم و همکاریهای مشترک ایران و ژاپن برای حفظ و احیای تالاب انزلی توضیحاتی به دانش آموزان ارائه دادند و وب سایت و خبرنامه پروژه را به دانش آموزان معرفی کردند.

در پایان این برنامه، برگه نظرسنجی در بین شرکت کنندگان توزیع شد. بر اساس این برگه ها، دانش آموزان این برنامه آموزشی را از آنجا که آنان را با اهمیت حفظ محیط زیست طبیعی بویژه تالاب آشنا کرده بود، مفید ارزیابی کردند.

آنها خواستار افزایش زمان برنامه و اجرای آن در فصل پاییز و زمستان به منظور انجام فعالیت پرنده نگری شدند و از تماشای فیلم های تهیه شده در پروژه لذت بردند.

به نظر آنها چنین برنامه های باعث ایجاد انگیزه در دانش آموزان و تلاش به منظور حفظ منابع طبیعی و فرهنگ سازی عمومی می شود و بهتر است برای دانش آموزان در کلیه سنین و در فصول مختلف سال اجرا شود.