پیمایش مناطق رسمی و قانونی نواحی تحت مدیریت سازمان محیط زیست به منظور آشناسازی محیط بانان آن سازمان با این مناطق، توسط تیم کارشناسی جایکا به عنوان بخشی از فعالیت های در حال انجام تحت کارگروه منطقه بندی زیست محیطی و مدیریت کاربری اراضی پیشنهاد گردید. تیم کارشناسی جایکا معتقد است که پیمایش، بازرسی و گشت درمرزهای نواحی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، از جمله اقدامات اساسی در مدیریت و حمکرانی این نواحی است. به همین منظور، برنامه ای جهت پیمایش مناطق تحت حفاظت اداره کل محیط زیست استان گیلان توسط تیم کارشناسی جایکا در ماه مارس، انجام و پشتیبانی گردید.

بازدید ها برای محیط بانان مستقر در پاسگاه های سلکه و سرخانکل در زمان های متعددی برنامه ریزی و به کمک کارشناس GIS و سنجش از دور محلی تیم کارشناسی جایکا انجام شد. برنامه مربوط به این پیمایش ها بر اساس آخرین مرز مصوب سازمان حفاظت محیط زیست صورت پذیرفت. محیط بانان پیمایش مناطق را در مدیریت کاربری اراضی و حفاظت مناطق بسیار مفید ارزیابی نمودند و با  آخرین وضعیت کاربری ها، فعالیت های در حال انجام و یا اقدامات سازه ایی محتمل غیرقانونی در دراخل و یا اطراف نواحی تحت حفاظت آن اداره آشنا شدند. در نتیجه این بازدیدها محیط بانان با اراضی محتمل غیرقانونی در داخل مناطق تحت حفاظت آن سازمان آشنا شدند. متاسفانه سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل محدودیت های موجود دارای تعداد محدودی منابع انسانی و تجهیزات کافی برای پایش، کنترل و مدیریت اراضی می باشد. به همین دلیل تیم کارشناسی جایکا قویاً افزایش تعداد منابع انسانی و بهبود زیرساخت ها را برای حفاظت از تالاب انزلی را توصیه می نماید.

پیمایش ها هم اکنون در حال انجام بوده و تیم کارشناسی جایکا در حال برنامه ریزی و انجام چنین بازدیدهای برای سایر نواحی تحت حفاظت آن سازمان (سیاکشیم و چوکام) در تالاب انزلی می باشد.