یک تیم تحقیقاتی شامل دکتر دهدار، آقای مظفری و آقای رهبر، به عنوان پیمانکار ثانویه تیم کارشناسی جایکا و به منظور دستیابی به فهرست خزندگان و دوزیستان تالاب انزلی، به عنوان فعالیت پایلوت مشترک “بررسی جامع اکوسیستم تالاب انزلی” مشغول مظالعه می باشند. بررسی خزندگان و دوزیستان از بهمن ماه 1396 آغاز شده است.

آقای واتانابه و آقای شینتانی از تیم کارشناسی جایکا، در تاریخ 28 اردیبهشت 1397، تیم تحقیقات را در این بررسی همراهی کردند.

تیم تحقیقات تا کنون بیش از 9 گونه از خزندگان مانند، مار آبی (Natrix natrix)، مار چلیپر (Natrix tessellat)، مار دیون (Elaphe dione)، لاسرتای سبز خزری (Lacerta strigata)، لاسر تای شکم سبز(Darevskia chlorogaster)، کلمره (Anguis colchica)، لوس مار(Pseudopus apodus)، لاک پشت برکه ای اروپایی (Emys orbicularis)، و لاک پشت خزری (Mauremys caspica) و 3 گونه دو زیست، نظیر قورباغه مردابی سبز (Pelophylax ridibundus),، قورباغه درختی شرقی (Hyla orientalis)، و قورباغه جنگلی (Rana pseudodalmatina) را با قاطعیت شناسایی کرده اند.

تعداد گونه ها در بررسی های آینده که تا پایان تابستان ادامه دارد افزایش خواهد یافت. این داده ها به منظور درک اهمیت اکوسیستم مفید می باشد. فعالیتهای بازسازی و احیا باید بر اساس نتایج حاصل از بررسی های پایه صورت گیرد.

تیم کارشناسی جایکا، متوجه شدند که برخی از گونه ها، مانند قورباغه پادراز ایرانی، در خطر از دست دادن زیستگاه می باشد. تیم کارشناسی جایکا به زودی طرح حفاظت را با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در زیرکمیته حفاظت از اکوسیستم تالاب انزلی تحت زیرکمیته مدیریت تالاب انزلی برنامه ریزی خواهد کرد.

بعلاوه، بدترین گونه مهاجم بیگانه به نام (Trachemys scripta) در تالاب عینک شهر رشت شناسایی شده است. تالاب عینک ، در حوضه آبخیز تالاب انزلی واقع شده و بنابراین باید از ورود این گونه به تالاب انزلی جلوگیری شود.