به منظور پایش پسماند رها شده در رودخانه های منتهی به تالاب انزلی، یکی از فعالیتهای پایلوت مشترک زیر کمیته مدیریت پسماند با نصب تله زباله گیر در روستاهای هدف دهنه سر شیجان و جیر سر باقر خاله که مرکز اکوتوریستی و مرکز جمع آوری پسماند توسط جایکا در آنجا احداث شده ، انجام گرفت. نصب تله زباله گیر در 29 آبان 1397 صورت گرفته است.

تله های زباله گیر بصورت  آزمایشی در امتداد رودخانه های اصلی روستاهای مذکور و در مکانی که پایش و نگهداری از تله ها توسط دهیارهای با سهولت انجام پذیرد، نصب شده است. هدف از نصب تله های زباله گیر، جلوگیری از ورود بخشی از زباله های شناور به تالاب انزلی و نیز افزایش آگاهی وجلب مشارکت روستائیان و گردشگران برای پاکیزه نگه داشتن رودخانه هاست.