در تاریخ 25 فروردین 1396، پایش میزان شوری آب تالاب انزلی با هدف بررسی نفوذ آب دریای خزر به تالاب، انجام پذیرفت. هدایت الکتریکی در عمق 50 سانتیمتری از سطح آب در بخش های مختلف تالاب اندازه گیری شد (تصویر ذیل). در روش مذکور، هدایت الکتریکی دریای خزر در خارج از محل بندر به میزانmS/cm 53/20 بوده است. میزان هدایت الکتریکی در تالاب به طور معناداری با توجه به مکان اندازه گیری، تفاوت داشت. در سرخانکل، که پایین ترین قسمت تالاب می باشد، هدایت الکتریکی به میزان mS/cm84 /9 اندازه گیری شده که در واقع حدود 50 درصد این میزان در آب دریای خزر می باشد. حتی در لاگون (غرب تالاب)، هدایت الکتریکی به میزان mS/cm 85/3 بوده که این میزان 20 درصد میزان آن در آب دریای خزر می باشد. در آبراهه های اصلی که مسیرهای اصلی جریان آب رودخانه ها و اتصال آنها به دریای خزر می باشند، میزان هدایت الکتریکی پایین تر بوده است.

نتایج به وضوح نمایانگر تبادل قابل توجه آب بین دریای خزر و تالاب می باشد. سطح آب دریای خزر دارای نوسانات فصلی شناخته شده ای بوده و به طور معمول در فصل تابستان میزان آن بالاتر می باشد. بنابراین، انتظار می رود نفوذ آب دریا در این موقع از سال بیشتر مشاهده شود. تبادل آب تاثیر قابل توجهی هم بر کیفیت و هم بر سطح آب تالاب داشته و یکی از مهم ترین عوامل در شکل گیری اکوسیستم مجموعه تالاب انزلی محسوب می گردد. متاسفانه، سازوکار تبادل آب به دلیل عدم پایش منظم کیفیت و سطح آب در گذشته، به درستی مشخص نشده است.