فعالیت های پایلوت مشترک

پایش منظم کیفیت آب و رسوب

  • هدف: شناسایی وضعیت آب و رسوب تالاب انزلی برای مدیریت تطبیفی تالاب انزلی
  • خروجی: تا کنون هشت نوبت پایش کیفیت آب و رسوب انجام شده است. طبق ارزیابی انجام شده تالاب در وضعیت پرغذایی قرار دارد. آلودگی جدی فلزات سنگین و سموم تا کنون مشاهده نشده است.
  • برنامه آتی: پایش باید بطور ماهانه بر اساس برنامه مدون به منظور مدیریت اکوسیستم تالاب انجام شود.
  • مطلب: در تابستان وقتی سطح آب دریای خزر بالاست، به نظر می رسد آب دریا به تالاب انزلی نفوذ می کند. پایش میزان شوری آب در مرداد ماه 1396 انجام شد. بر اساس نتایج، نفوذ و رسانایی قابل توجهی در پناهگاه حیات وحش سرخانکل دیده شد (حدود 10 mS/cm)  حدود نصف میزان آن در دریا (حدود 20 mS/cm). همچنین آب شور تا نیمه تالاب غرب پیش روی کرده بود.
پایش منظم کیفیت آب و رسوب تالاب انزلی
پایش منظم کیفیت آب و رسوب تالاب انزلی