یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی آقای عباسی از پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی به منظور دستیابی به فهرست ماهیان و محل های پراکنش آنها در تالاب انزلی به عنوان فعالیت پایلوت مشترک “بررسی جامع اکوسیستم تالاب انزلی” مشغول انجام مطالعه می باشند. این مطالعه در ماه مارچ 2016 آغاز گردیده است.

آقای واتانابه از تیم کارشناسی جایکا، در تاریخ 15 آذر ماه 1395، تیم تحقیقات را در بررسی ماهیان رودخانه پسیخان و پیش رود که به تالاب انزلی جریان دارند همراهی کردند.

آقای عباسی و تیمش بیش از 10 گونه از ماهیان نظیر، ماهی مخرج لوله ای (Rhodeus sericeus amarus)، ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)، رفتگر کیوانی(Cobitis keyvni)، گاو ماهی ایرانی(Ponticola iranicus)  را در یک روز ثبت نمودند. همچنین ماهی حوض وحشی (Carassius auratus gibelio)بعنوان گونه بیگانه ثبت شده است. این داده های علمی به منظور حفاظت از اکوسیستم تالاب بسیار با اهمیت می باشند.

از سوی دیگر، تیم تحقیق دریافتند که مسیر مهاجرت ماهیانی نظیر، ماهی سفید جهت تولید مثل به بالادست توسط سدهای موجود در رودخانه ها مسدود شده است. احداث مسیر عبور ماهیان یکی از راه حل ها به منظور رساندن ماهیان به بالا دست می باشد. سدی زیر پل سه خواهر واقع در رودخانه پیش رود دارای مسیر عبور ماهیان می باشد. هرچند از ساختار خیلی خوبی برخوردار نمی باشد. مسیر عبور ماهیان باید در سایر سدها نیز به منظور حفظ تولید مثل ماهیان آنادراموس ساخته شود. در این راستا، اقدامات خوبی به منظور ساخت مسیر عبور ماهیان در کشور ژاپن صورت گرفته است.