در راستای پیشبرد فعالیت های پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی، مورخ 15 دی ماه جلسه ایی در محل اداره کل محیط زیست استان گیلان در رابطه با فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در کار گروه منطقه بندی زیست محیطی و مدیریت کاربری اراضی برگزار گردید. افراد حاضر در جلسه شامل نمایندگانی از ادارات و ارگان های مرتبط با اهداف کار گروه، و رئیس شورای حفاظت از اموال بیت المال شهرستان انزلی و معاون فنی اداره کل محیط زیست برگزار گردید.

در جلسه مذکور موضوعاتی همچنین شکار غیرمجاز و منابع عرضه آن، وضعیت اراضی منطقه و تصرفات غیرقانونی در محدوده تالاب از سوی کارشناس حفاظت اکوسیستم تالاب تیم کارشناسی جایکا، آقای واتانابه، و جناب آقای حسن پور کارشناس GIS اداره کل محیط زیست گیلان ارایه گردید. همچنین رئیس یگان اداره کل حفاظت محیط زیست استان، آقای ساسان اکبری پور، گزارشی در رابطه با اقدامات انجام گرفته توسط یگان از جمله کنترل صید و شکار غیرمجاز، اراضی غیرقانونی و عملکرد پاسگاه های محیط بانی حاشیه تالاب در جهت حفاظت از اکوسیستم آن را ارایه نمودند.

بر این اساس تیم کارشناسی جایکا توصیه می کن که بهبود وضعیت پاسگاه های محیط بانی اجتناب ناپذیر است. شایان ذکر است محیط زیست مناطق حفاظت شده تحت مدیریت خود را در تالاب انزلی با وجود محدودیت در منابع توانسته به خوبی مدیریت کند. این در حالی است وضعیت کنترل صید و شکار غیرمجاز و تعدد اراضی غیرقانونی ایدآل نبوده چرا که تالاب انزلی بسیار وسیع بوده و محیط زیست از جهات منابع دارای محدودیت هایی می باشد.