در روز سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴، یک برنامه نمونه برداری آب بطور مشترک توسط اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان و تیم کارشناسی جایکا به عنوان بخشی از فعالیت های پایش تالاب انزلی برگزار گردید. فعالیت های پایش از اهمیت ویژه ای در امر حفاظت از تالاب انزلی برخوردارند. هدف از اجرای این فعالیت ارائه داده های پایش مورد نیاز برای برنامه ریزی اقدامات حفاظتی بوده و به همین منظور، آژانس همکاری های بین المللی ژاپن به پشتیبانی خود از اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان در انجام فعالیت های نمونه برداری و پایش ادامه خواهد داد.

در این برنامه، چهار نمونه آب از منطقه پل قاضیان، پناهگاه حیات وحش سرخانکل، تالاب غرب و رودخانه پیربازار به منظور آنالیز توسط آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان برداشت شد. پارامترهای مورد اندازه گیری در این فعالیت عبارتند از فسفر کل (TP)، نیتروژن کل (TN)، اکسیژن محلول (DO)، شوری، رسانایی الکتریکی (EC)، pH، COD، NH4-N، NO2-N، NO3-N و PO4-P.