مسیر عبور ماهی یکی از مهمترین روش های احیای شبکه اکولوژیکی حوزه آبخیز تالاب انزلی است. نصب و راه اندازی مسیر عبور ماهی به عنوان یکی از فعالیت های پایلوت مشترک: فعالیت حفاظت و احیای تالاب در زیرکمیته حفاظت اکوسیستم تالاب تحت کمیته مدیریت تالاب انزلی برنامه ریزی شده است. مسیر عبور ماهی شامل نصب ساختاری در موانع مصنوعی (مانند سدها) است تا ماهی های مهاجر بتوانند به سمت بالادست شنا کنند.

تیم کارشناسی جایکا، سد پسیخان (N37.258596, E49.474079) در رودخانه پسیخان را بعنوان اولین سایت پایلوت جهت نصب مسیر عبور ماهیان پیشنهاد کرده است. نوع مسیر عبور ماهی؛ لوله سیفونی می باشد که بنا به ساختار ساده لوله ای این سازه بدون آسیب به سد نصب می گردد.

آقای آتا، نوآور این نوع مسیر عبور ماهی سیفونی، می باشد که حق ثبت آن را دارد. طراحی و نصب این نوع از مسیر عبور ماهیان لوله سیفونی در سد پسیخان و بصورت پایلوت صورت گرفت. تیم کارشناسی جایکا به سرپرستی آقای آتا در 12 اسفند ماه 1396، اولین مسیر عبور ماهیان لوله سیفونی را نصب کردند و دومین نوع از آن در تاریخ 18 اسفند ماه 1396 نصب شد. این اولین بار  است که این نوع مسیر عبور ماهیان در ایران نصب می گردد. فصل مهاجرت ماهیان در حال حاضر شروع نشده است، بنابراین تیم کارشناسی جایکا باید عملکرد این مسیر را بعد از نوروز پایش نماید.