فعالیت های پایلوت مشترک

نصب مسیر عبور ماهی

  • هدف: احیای شبکه اکولوژیک حوضه آبخیز تالاب انزلی
  • خروجی: دو مسیر عبور ماهی از نوع سایفون لوله ای در فروردین 1397 بر روی سد پسیخان نصب شد.
  • برنامه های آتی: پایش مسیر فعلی انجام و طرح یک مسیر عبور ماهی دیگر تهیه خواهد شد.
  • مطلب: مسیر عبور ماهی یک سازه بر روی موانع مصنوعی (نظیر سد) است که به ماهیان مهاجر امکان حرکت به بالادست رودخانه را می دهد. مسیر عبور ماهی از نوع سایفون لوله ای بسیار کم هزینه بوده و بدون آسیب به سازه سد می توان آن را نصب کرد. آقای اوتا، مبتکر مسیر عبور ماهی از نوع سایفون لوله ای دو نمونه از این مسیر را طراحی و به عنوان محل آزمایش اولیه بر روی سد پسیخان نصب کرد. هرچند آب رودخانه به دلیل بارش کم باران و استفاده بیش از حد از آب رودخانه برای آبیاری در بهار 1397 پایین رفت و در نتیجه، مسیر عبور ماهی از کار افتاد. حقابه زیست محیطی باید به منظور حفاظت از اکوسیستم رودخانه تامین گردد.
نصب مسیر عبور ماهی تالاب انزلی
نصب مسیر عبور ماهی تالاب انزلی