سه پناهگاه حیات وحش و یک منطقه حفاظت شده از مهمترین محورهای طرح منطقه بندی تالاب انزلی می باشند. هر چند، چندین تابلوهای هشدار دهنده در مرز هر منطقه حفاظت شده نصب شده است. با این حال تا قبل از این پروژه، بازدیدکنندگان و مردم محلی نمی توانستند مرز مناطق حفاظت شده را تشخیص دهند.

تعداد30 تابلو هشدار دهنده توسط تیم کارشناسی جایکا جهت نصب در اطراف نواحی تحت حفاظت و پناهگاه های حیات وحش سفارش داده شد.

هم اکنون از تعداد 30 مورد تابلو سفارش داده شده، 18 مورد در مراحل پیشین نصب شده است، که با نصب 4 تابلوی دیگر در تاریخ 16 خرداد نصب شده است. تمامی این تابلوها که با موفقیت نصب شده اند، مربوط به منطقه سرخانکل می باشند (18 تابلو هشداردهنده) و سلکه (4 تابلو) می باشد . اخیراً تابلوهای هشدار دهنده ای در مرز منطقه سرخانکل که در سواحل جنوبی آن قرار دارد نصب شده است.

سفارش و نصب تابلوهای هشدار دهند با حمایت و پشتیبانی مالی و فنی جایکا و با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان صورت گرفته است. هم اکنون تعداد 8 تابلو هشدار دهنده دیگر در دست اقدام برای برنامه ریزی و نصب، در اطراف مرز های منطقه حفاظت شده سیاه کشیم، می باشد.