فعالیت های پایلوت مشترک

نصب تابلوهای مرز مناطق حفاظت شده

  • هدف: علامت گذاری مرز مناطق حفاظت شده به منظور جلوگیری از فعالیت ها و کاربری اراضی غیرمجاز
  • خروجی: 30 عدد تابلو در مرز پناهگاه های حیات وحش سلکه و سرخانکل و منطقه حفاظت شده سیاه کشیم نصب شد.
  • برنامه آتی: تابلوهای بیشتری، مخصوصاٌ در پناهگاه حیات وحش سلکه باید نصب شود.
  • مطلب: پیش از پروژه تعداد معدودی تابلو در تالاب انزلی وجود داشت. در حال حاظر تابلوهایی در راه های اصلی و آبراهه ها نصب شده است که باعث آگاهی مردم از مرز و قوانین مربوطه می شود. تابلوهای مرزی ابزار پایه ای و مهمی در مدیریت تالاب به شمار می رود. از اینرو، با توجه به وسعت تالاب انزلی، تعداد بسیار بیشتری تابلو باید نصب گردد.
نصب تابلوهای مرز مناطق حفاظت شده تالاب انزلی
نصب تابلوهای مرز مناطق حفاظت شده تالاب انزلی