نشست کارگروه پایش زیر کمیته حفاظت از اکوسیستم تالاب در تاریخ 24 مرداد 1396 در اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان برگزار شد. دستور کار نشست شامل کنترل کیفی آنالیز زیست محیطی و ارائه برنامه پایش جهت اجرا در مرداد ماه 1396 بوده است. بر اساس نتایج آنالیز مقایسه ای انجام شده در اسفند 1396، که در آن به منظور تهیه داده های مرجع برای کیفیت زیست محیطی تالاب انزلی، نمونه های آب و رسوب در ژاپن و اروپا آنالیز شده بودند، اعضای کار گروه در مورد چگونگی کسب اطمینان از کیفیت داده ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

اعضا کاملاً به اهمیت و نیز دشواری های تولید داده های معتبر مورد قبول بین کلیه ارگان ها آگاه بوده و در طول سال مالی جاری بر روی مسئله کیفیت داده ها به کار خود ادامه خواهند داد. با توجه به اینکه اندک اندک به زمان پایان پروژه نزدیکتر می شویم و کمتر از دو سال به پایان آن زمان باقیست، اعضا در مورد نحوه تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای فعالیت های پایش، پس از پایان پروژه حاضر، به بحث و بررسی پرداختند.