نتایج و پیشرفت فعالیت های پایلوت مشترک

فعالیت های پایلوت بسیاری تا کنون مطابق جدول زیر شناسایی و اجرا شده است.

 

فهرست فعالیت های پایلوت مشترک

شمارهزیر کمیتهعنوانمکانراهنمای نقشه
1زیرکمیته حفاظت اکوسیستم تالاب، کار گروه فعالیت های حفاظت و احیا مطالعه جامع اکوسیستمتمامی تالاب انزلی و حاشیه آن-
2مطالعه ردیابی ماهواره ای پرندگان مهاجرتالاب انزلی و کشورهای خارجی-
3نصب آزمایشی مسیر عبور ماهیسد و رودخانه پسیخانanzali wetland map legend
4کنترل گونه های مهاجم بیگانه (سنبل آبی)تمامی تالاب انزلی (سنگاچین و چکوور)anzali wetland map legend
5کار گروه پایشپایش آب و رسوب1. بندر انزلی، 2. تالاب غرب، 3. پناهگاه حیات وحش سرخانکل، 4. پناهگاه حیات وحش سلکه، 5. منطقه حفاظت شده سیاه کشیم، 6. رودخانه پسیخان، 7. رودخانه پیربازار، 8. رودخانه خالکاییanzali wetland map legend
6پایش محیط زیست طبیعیتمامی تالاب انزلی و حاشیه آن-
7کار گروه منطقه بندی زیست محیطی و مدیریت کاربری اراضیتهیه طرح منطقه بندی زیست محیطی و دستورالعمل مدیریت کاربری اراضیتمامی تالاب انزلی و حاشیه آن-
8پیمایش مرز مناطق حفاظت شدهمناطق حفاظت شده (پناهگاه حیات وحش سلکه، پناهگاه حیات وحش سرخانکل، پناهگاه حیات وحش چوکام و منطقه حفاظت شده سیاه کشیم)-
9نصب تابلو در مرز مناطق حفاظت شدهمرز مناطق حفاظت شده (پناهگاه حیات وحش سلکه، پناهگاه حیات وحش سرخانکل، و منطقه حفاظت شده سیاه کشیم)anzali wetland map legend
10بهبود عملکرد پاسگاه های محیط بانی (گشت با مولتی کوپتر برای شناسایی شکار غیرمجاز)پنج پاسگاه محیط بانی (قلم گوده، سرخانکل، سلکه، سیاه درویشان و اسپند)anzali wetland map legend
11زیرکمیته مدیریت آبخیزنصب ایستگاه های سنجش سطح آبچهار ایستگاه (1. نهنگ روگا، 2. سرخانکل، 3. سوسر روگا، 4. آبکنار)anzali wetland map legend
12بررسی برنامه ریزی یکپارچه برای اقدامات کنترل جریان رسوب به تالاب انزلیحوضه آبخیز تالاب انزلی-
13عملیات اجرایی کنترل فرسایش کوهستانیمنطقه کوهستانی آلنزه (حوضه آبخیز رودخانه ماسال)anzali wetland map legend
14پایش و مطالعه تاثیر سازه های احداث شده
15زیرکمیته مدیریت فاضلابعملیات اجرایی سیستم وکیوم جمع آوری فاضلابمنطقه کولیور در شهر انزلیanzali wetland map legend
16ایجاد و بهره برداری از سیستم تصفیه فاضلاب در محلروستای مبارک آبادanzali wetland map legend
17زیرکمیته مدیریت پسماندجمع آوری پسماند با ارزش قابل بازیافتروستای دهنه سر شیجانanzali wetland map legend
18تولید کمپوست خانگی و دفع پسماند آلیروستای دهنه سر شیجانanzali wetland map legend
19تابلوهای ارتقای آگاهی عمومی در خصوص بازگرداندن زبالهروستای دهنه سر شیجان، جیرسر باقرخاله و هند خالهanzali wetland map legend
20ایجاد سیستم بازگرداندن زباله از تالاب انزلیپنج ایستگاه اصلی قایقرانی در تالاب انزلی-
21زیرکمیته آموزش زیست محیطیتتوسعه اکوتوریسم جامعه محورروستای جیرسر باقرخالهanzali wetland map legend
22احداث مرکز اکوتوریستی
23احداث مرکز بازدید کنندگان تالاب انزلیشهر انزلیanzali wetland map legend
24زیرکمیته اکوتوریسمارتقای مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلیپناهگاه حیات وحش سلکه در روستای هندخالهanzali wetland map legend
25بازگشایی عمومی مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی
26عملیات ساخت بیوتوپ
27نصب تابلوهای راهنمای مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلیروستای هندخالهanzali wetland map legend
28تهیه کتابچه های برنامه درسی انسان و محیط زیستمدارس حاشیه تالاب-
29توسعه مدرسه طبیعت تالاب انزلیجزیره بهشتی در شهر انزلیanzali wetland map legend
30کنفرانس اینترنتی دانش آموزان انزلی و کوشیرومدارس مقطع متوسطه میرزا کوچک خان و شریف-
31اجرای برنامه های آموزش زیست محیطی گسترده تر با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانمرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی، شهرستان های رشت و بندر انزلی-
33فعالیت های روابط عمومیتالاب انزلی و حوضه آبخیز آن-
نقشه فعالیت های پایلوت پروژه مدیریت اکولوژیک مشترک تالاب انزلی

نقشه فعالیت های پایلوت مشترک در تالاب انزلی

نیلوفر آبی
نقشه فعالیت های پایلوت مشترک در حوضه آبخیز تالاب انزلی

نقشه فعالیت های پایلوت مشترک در حوضه آبخیز تالاب انزلی

bird