سه حواصیل ارغوانی بالغ (Ardea purpurea) پس از زنده گیری در تاریخ 8 و 9 خردادماه 1396 در محل آشیانه هایشان در بخش غرب تالاب انزلی و به منظور شناسایی مسیرهای مهاجرتشان و پس از نصب ردیابهای ماهواره ای رهاسازی شدند.

حواصیل ارغوانی از بازدیدکنندگان جوجه آور تابستان گذران در تالاب انزلی است. هر چند کسی نمی داند که محل زندگی حواصیل های ارغوانی در زمستان کجاست.

یکی از حواصیل های ارغوانی با شماره شناسایی 165472 به نام سیا مهاجرتش را در تاریخ 3 مهرماه به سمت جنوب آغاز کرد. سیا  شبانه 400 کیلومتر به سمت استان لرستان پرواز کرد. سیا در تاریخ 13 مهر 1396 به تالاب حورالعظیم در مرز عراق واقع در استان خوزستان رسید و تا این تاریخ همانجا توقف کرده است.

حواصیل دیگر با شماره شناسایی 165470 به نام خان، در 18 آبان مهاجرت خود را آغاز نمود. این پلیکان در تاریخ 23 آبان 1396 به سد ایزد خواست در استان فارس رسید و تا کنون همانجا توقف داشته است و در مسیر مهاجرتش در تاریخ 19 آبان 1396 در استان قزوین، در تاریخ 20 آبان در استان مرکزی و 21 آبان در استان اصفهان توقف داشته است.

آخرین حواصیل ارغوانی با شماره شناسایی 165471 به نام سلکی همچنان تا تاریخ 25 آبان 1396 در تالاب انزلی توقف کرده است.

 باید به دقت مسیر مهاجرت حواصیل ارغوانی را برای زمستان گذرانی بررسی کنیم.

 

اخبار مرتبط:

آغاز ردیابی ماهواره ای حواصیل ارغوانی

بازگشت حواصیل ارغوانی از آذربایجان