سه حواصیل ارغوانی بالغ (Ardea purpurea) پس از زنده گیری در تاریخ ۸ و ۹ خردادماه ۱۳۹۶ در محل آشیانه هایشان در بخش غرب تالاب انزلی و به منظور شناسایی مسیرهای مهاجرتشان و پس از نصب ردیابهای ماهواره ای رهاسازی شدند.

حواصیل ارغوانی از بازدیدکنندگان جوجه آور تابستان گذران در تالاب انزلی است. هر چند کسی نمی داند که محل زندگی حواصیل های ارغوانی در زمستان کجاست.

یکی از حواصیل های ارغوانی با شماره شناسایی ۱۶۵۴۷۲ به نام سیا مهاجرتش را در تاریخ ۳ مهرماه به سمت جنوب آغاز کرد. سیا  شبانه ۴۰۰ کیلومتر به سمت استان لرستان پرواز کرد. سیا در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۶ به تالاب حورالعظیم در مرز عراق واقع در استان خوزستان رسید و تا این تاریخ همانجا توقف کرده است.

حواصیل دیگر با شماره شناسایی ۱۶۵۴۷۰ به نام خان، در ۱۸ آبان مهاجرت خود را آغاز نمود. این پلیکان در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۶ به سد ایزد خواست در استان فارس رسید و تا کنون همانجا توقف داشته است و در مسیر مهاجرتش در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۶ در استان قزوین، در تاریخ ۲۰ آبان در استان مرکزی و ۲۱ آبان در استان اصفهان توقف داشته است.

آخرین حواصیل ارغوانی با شماره شناسایی ۱۶۵۴۷۱ به نام سلکی همچنان تا تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۶ در تالاب انزلی توقف کرده است.

 باید به دقت مسیر مهاجرت حواصیل ارغوانی را برای زمستان گذرانی بررسی کنیم.

 

اخبار مرتبط:

آغاز ردیابی ماهواره ای حواصیل ارغوانی

بازگشت حواصیل ارغوانی از آذربایجان