مراسم کلنگ زنی عملیات ساخت و ساز برای کنترل فرسایش در کوهستان در زیر حوضه آلنزه در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1396، با حضور جناب آقای دکتر رضوی، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، آقای آئوکی، مشاور ارشد پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی در فاز دوم، آقای ایمایی، کارشناس مدیریت آبخیز پروژه و سایر اعضا برگزار گردید.

عملیات ساخت و ساز در حوضه آلنزه به عنوان یکی از پروژه های پایلوت مشترک در فاز دوم پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی انجام می شود. هدف از انجام پروژه آلنزه شامل 1) کنترل فرسایش در آبراهه ها و مناطق شیب دار، 2) و کاهش میزان رسوبات که در جریانات پایین تر رودخانه های ماسال جاری می شود، می باشد. بنابراین، اثرات مذکور میزان رسوبات ورودی به تالاب انزلی را نیز کاهش خواهند داد. در نتیجه، کارهای عملیاتی در آلنزه، در حفاظت از تالاب انزلی نقش به سزایی خواهد داشت.

حمایت‌های فنی و مالی جایکا در این پروژه با انجام مطالعات متعدد برای انتخاب حوضه مدل، مطالعات جامع به منظور کنترل رسوب در حوضه رودخانه انتخاب شده (رودخانه ماسال)، انتخاب مؤثرترین فعالیت‌های کنترل رسوب و انجام طراحی تفصیلی- اجرایی در زیر حوضه آلنزه (با اعتبار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان) آغاز گردید و در نهایت منجر به انتخاب یک پیمانکار و یک مشاور ناظر برای اجرای عملیات ساخت و ساز گردید.

گفتنی است که عملیات ساخت و ساز پروژه مذکور از تاریخ 11 اردیبهشت ماه 1396 آغاز شده است و تا پایان تابستان 1396 به اتمام خواهد رسید.