فعالیت های پایلوت مشترک

عملیات اجرایی کنترل رسوب و فرسایش کوهستانی در زیرحوضه آلنزه

  • هدف: کنترل فرسایش در مناطق کوهستانی حوضه آبخیز تالاب انزلی به منظور کاهش میزان رسوب ورودی به تالاب.
  • خروجی: عملیات اجرایی کنترل فرسایش کوهستانی در حوضه رودخانه ماسال در 26 شهریور 1396 به پایان رسید. ترکیبی از دیواره گابیونی، کانال انتقال آب، سازه های در امتداد خطوط تراز و سازه آب نما در محدوده آبراهه کوهستانی و یک سری تراس با پوشش کیسه های شنی همراه با توری فلزی و عملیات قرق جهت احیای پوشش گیاهی و کاهش فرسایش در محدوده دامنه شیب دار کوهستانی احداث شد.
  • برنامه آتی: در سال 1397 عملیات احرایی بیشتر در بالادست و پایین دست سازه‌های موجود انجام خواهد شد.
عملیات اجرایی کنترل رسوب و فرسایش کوهستانی در زیرحوضه آلنزه
Construction Works for Mountain Erosion and Sediment Control in Alenze Sub-basin
عملیات اجرایی کنترل رسوب و فرسایش کوهستانی در زیرحوضه آلنزه