تیم کارشناسی جایکا با استفاده از سیستم آرگوس (ARGOS) مشاهده نمود که سه قطعه پلیکان پا خاکستری دارای فرستنده ماهواره ای (شماره شناسه  ۱۴۶۰۲۴، ۱۴۵۰۲۷ و ۱۴۶۰۲۸) مهاجرت خود را در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۹۵ از تالاب انزلی آغاز کردند. آنها به حرکت خود در امتداد مرز ایران و آذربایجان ادامه داده و در منطقه حفاظت شده قزل آگاج که یکی از مناطق ثبت شده در کنوانسیون رامسر می باشد توقف کردند. پلیکان بعدی نیز با شماره شناسه ۱۴۶۰۲۶، در تاریخ ۱۷ فروردین در همین تالاب در منطقه قزل آگاج توقف کرد.

به منظور شناسایی مسیر مهاجرت پلیکان پا خاکستری زمستان گذران در تالاب انزلی، پیمایش ردیابی ماهواره ای با استفاده از سیستم آرگوس به عنوان بخشی از مطالعه جامع اکوسیستم و یک فعالیت پایلوت مشترک در پروژه آغاز شده است.

 

اخبار مرتبط

آغاز پیمایش ردیابی ماهواره ای پلیکان