سمینار خزندگان و دوزیستان در تالاب انزلی و تالاب عینک در تالار گفتمان شهر سالم واقع در رصدخانه کوشیار گیلانی، پشت تالاب عینک شهر رشت، در تاریخ 24 آبان ماه 1397 برگزار گردید.

در این سمینار، نتایج حاصل از بررسی خزندگان و دوزیستان که بخشی از فعالیت پایلوت مشترک ” بررسی جامع اکوسیستم” تحت زیرکمیته حفاظت از اکوسیستم تالاب در پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی- فاز دوم، توسط آقای مظفری محقق این بررسی ارائه گردید.

براساس بررسی آقای مظفری، 3 گونه دوزیست و 14 گونه خزنده در داخل و اطراف تالاب انزلی شناسایی و ثبت شده ان، برخی از این گونه ها شامل قورباغه مردابی(Pelophylax ridibundus)، مار آبی(Natrix natrix) و مار چلیپر (Natrix tessellate)  دارای زیست توده بالایی هستند. این موجودات بخش مهمی از زنجیره غذایی و اکوسیستم تالاب انزلی می باشند، و می توان بیان کرد که پایش منظم آنها برای ایجاد برنامه های حفاظت از اکوسیستم تالاب انزلی ضروری می باشد.

تیم کارشناسی جایکا امیدوار است که نتایج حاصل از این بررسی حاوی اطلاعات پایه برای حفاظت از تالاب انزلی و برنامه های آموزشی باشد.