ساخت مرکز اجتماعات روستای جیرسر باقر خاله در سال مالی 2016 بر اساس برنامه زمان بندی ادامه دارد. سقف ساختمان اجرا شده و گل کاری اول هر دو طبقه به اتمام رسیده است همچنین بر اساس طرح، یک آشپزخانه در کنار مرکز اجتماعات در حال ساخت است که هم اکنون سقف آن اجرا شده و در مرحله گل کاری اول می باشد.

همچنین پنجره های هر دو طبقه مرکز اجتماعات نصب گردیده اند.

مرکز اجتماعات روستای جیرسر باقر خاله