تالاب انزلی (در حدود 193 کیلومترمربع) بعنوان یک زیستگاه بین المللی پرندگان مهاجر شناخته شده است، و در ژوئن 1975 در لیست رامسر ثبت شد (150 کیلومتر مربع). گرچه ، بواسطه فعالیتهای مختلف انسانی در داخل و اطراف آن، تالاب تخریب شده ، و در سال 1993 تالاب در لیست مونتروی کنوانسیون رامسر قرار گرفت است ( تالابهایی که به اولویت توجه برای محافظت نیازمندند ). متأسفانه تالاب کماکان در لیست قرار دارد، چراکه هنوز در برابر خطرات تخریب و تبعات ناشی از تغییرات جانبی در شاخص های اکولوژیکی قرار دارد.

ورود فاضلاب و پسابهای تصفیه نشده بعنوان یکی از مهمترین عوامل عمده این تخریبها شناخته شده است. کمیته فنی مدیریت فاضلاب به منظور حفظ شاخصهای با ارزش اکولوژیکی تالاب انزلی تشکیل یافته است .

اهداف

اهداف عمده فعالیت کمیته فنی مدیریت فاضلاب عبارتست از :

  • شناسایی فعالیتهای مدیریت فاضلاب که توسط سازمانهای ذیربط در طول مدت پروژه تا سال 2019 ( فعالیتهای طرح اجرایی ) به منظور بهبود شرایط زیست محیطی تالاب انزلی انجام می شود، و
  • انتخاب مجموعه ای از فعالیتهای اولویت دار از بین فعالیتهای طرح اجرایی که مشترکاً توسط سازمانهای ذیربط و تیم کارشناسی جایکا تحت عنوان فعالیتهای مشترک پایلوت انجام خواهد شد.  

سازمان های تشکیل دهنده کمیته فنی مدیریت فاضلاب

سازمانهای تشکیل دهنده کمیته فنی مدیریت فاضلاب در استان گیلان عبارتند از شرکت آب و فاضلاب استان گیلان ( آبفا )، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان ( آبفار ) و سازمان حفاظت محیط زیست . مسئولیت هر سازمان در زیر فهرست شده است.

  • آبفا ( شرکت آب و فاضلاب استان گیلان )

عهده دار مدیریت فاضلاب خانگی در محدوده شهری استان گیلان حین اجرا، بهره برداری و تعمیرات سیستم فاضلاب شهری می باشد . رهبری کمیته فنی مدیریت فاضلاب بر عهده شرکت آبفا می باشد.

  • آبفار ( شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان )

مسئولیت مدیریت فاضلاب خانگی در پهنه مناطق روستایی استان گیلان حین اجرا، بهره برداری و تعمیرات تجهیزات تصفیه فاضلاب بر عهده شرکت آبفار می باشد.

  • سازمان حفاظت محیط زیست استان گیلان

سازمان حفاظت محیط زیست استان گیلان مسئولیت پایش کیفیت بدنه آبهای عمومی که شامل تالاب انزلی، رودخانه ها، و پساب تأسیسات متفاوت نظیر تصفیه خانه های فاضلاب و کارخانه های صنعتی می باشد. و همچنین جهت برخورداری پساب خروجی صنایع از کیفیت استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست استان گیلان مسئولیت نظارت بر اپراتورهای تأسیساتی که فاضلاب تولید می کنند را برعهده دارد.

مدیریت فاضلاب مدیریت فاضلاب