ورود پسماند جامد به عنوان یکی از عوامل عمده تخریب تالاب شناخته می شود. به منظور حفظ ویژگی های اکولوژیکی ارزشمند تالاب، مدیریت پسماند در حوضه آبخیز تالاب انزلی باید بهبود یابد.

به منظور طراحی و اجرای فعالیت های طرح اجرایی و فعالیت های پایلوت مشترک در زمینه مدیریت پسماند، زیرکمیته مدیریت پسماند تحت کمیته مدیریت تالاب انزلی (AWMC) تشکیل شده است.

هدف: بهبود وضعیت مدیریت پسماند حوضه آبخیز تالاب برای حفاظت از تالاب انزلی از طریق فعالیت های مختلف

اعضای زیرکمیته مدیریت پسماند عبارتند از:

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، دفتر امور شهری و دفتر امور روستایی استانداری گیلان، سازمان مدیریت پسماند شهرداری های استان گیلان زیر مجموعه استانداری گیلان، و فرمانداری ها، شهرداری ها و دهیاری های وابسته. در سطح مرکز، با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور زیر مجموعه وزارت کشور برای جهتگیری فعالیت های کلی پروژه مشورت شد.

فعالیت های اصلی:

  1. بحث و بررسی راهبرد اصلی طرح اجرایی
  2. تهیه طرح اجرایی
  3. بررسی فعالیت پایلوت مشترک
  4. انتخاب پایلوت مشترک
  5. اجرا و نظارت بر طرح پایلوت مشترک
  6. تهیه طرح میان مدت بر اساس نتایج طرح پایلوت

 

مدیریت پسماند مدیریت پسماند