برای مدیریت رسوب ورودی از رودخانه ها به تالاب، باید یک رویکرد جامع برای حل مشکل رسوب در کل حوضه آبخیز از مناطق کوهستانی تا مناطق جلگه ای و دریا حائز اتخاذ نمود. به همین جهت، زیرکمیته مدیریت آبخیز در خرداد ماه 1393 تحت کمیته مدیریت تالاب انزلی تشکیل شد و فعالیت خود را آغاز کرد.

هدف اصلی: کاهش، منحرف کردن و تخلیه رسوب

اعضای زیرکمیته: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، شرکت سهامی آب منطقه ای، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل حفاظت محیط زیست و اداره کل هواشناسی استان گیلان

فعالیت های اصلی:

  • بحث و بررسی مشکل رسوب و ارتباط آن با حفاظت از تالاب
  • اجرای پیمایش های میدانی مشترک به منظور بررسی وضع موجود
  • آزمون خوردگی صفحات نمونه دریچه های کنترل رسوب
  • کارهای پیمانی
  • مطالعه GIS
  •   مطالعه عمق سنجی و توپوگرافی
  •   مطالعه جمع آوری و تلفیق داده
  •   مطالعه مغزه گیری/ توپوگرافی و نصب تجهیزات سنجش سطح آب
  •   تهیه طرح اجرایی مدیریت آبخیز و انتخاب فعالیت های پایلوت مشترک

 

 

مدیریت آبخیز مدیریت آبخیز