نصب تابلوهای هشدار دهنده در مرز پناهگاه حیات وحش سرخانکل در دست انجام می باشد. تا تاریخ 18 آبان سال جاری، 8 تابلوی راهنما در قسمت شمالی پناهگاه حیات وحش سرخانکل نصب گردیده است.

آقای مهندس حسن پور، کارشناس منطقه بندی زیست محیطی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، آقای یعقوب رخش بهار، رییس پاسگاه محیط بانی قلم گوده، آقای واتانابه، کارشناس آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن (جایکا) به همراه پیمانکار مربوط، در تاریخ 18 آبان بازدید مشترکی را از این تابلوهای نصب شده بعمل آوردند.

سه پناهگاه حیات وحش و یک منطقه حفاظت شده از جمله مهمترین هسته های طرح منطقه بندی تالاب انزلی می باشند. هر چند چندین تابلوی هشدار دهنده در مرز هر منطقه حفاظت شده وجود دارد، با این وجود بازدیدکنندگان و مردم محلی، تاکنون قادر به تشخیص مرز مناطق حفاظت شده نبوده اند.

بعنوان گام نخست، برنامه ریزی و نصب تابلوهای هشدار دهنده در مرز پناهگاه های حیات وحش سرخانکل، سلکه و منطقه حفاظت شده سیاه کشیم تحت همکاریهای فنی و مالی آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن (جایکا) در قالب یکی از فعالیت های پایلوت مشترک انجام پذیرفت. در حال حاضر هشت تابلو در مرز پناهگاه حیات وحش سرخانکل تحت فعالیت پایلوت مشترک نصب گردید. 22 تابلوی هشدار دهنده باقی مانده تا آذر ماه سال جاری نصب خواهند شد.

تیم کارشناسی جایکا امیدوار است نصب این تابلوهای هشدار دهنده بتواند از فعالیتهای غیرقانونی و تخلف در کاربری اراضی در این مناطق جلوگیری نماید.

تابلوی هشدار دهنده در سرخانکل
تابلوی هشدار دهنده در سرخانکل
تابلوی هشدار دهنده در سرخانکل
تابلوی هشدار دهنده در سرخانکل