در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵، تیم کارشناسی جایکا برای بررسی پرندگان در پناهگاه حیات وحش سرخانکل حضور داشتند.

پرندگان آبزی فراوانی از جمله پلیکان، قو، سلیم، و اردک در پهنه آبی پناهگاه حیات وحش سرخانکل حضور داشتند. تیم کارشناسی جایکا متوجه قوی فریاد کش بالغی شد که از دسته قوها جدا افتاده بود. در واقع ا این قو بوسیله یک تور به دام افتاده بود. پس از مدت زمان کوتاهی شخصی بوسیله قایق پارویی به سمت قو رفت. او پرنده را گرفته و پاهایش را با طناب بست. تیم کارشناسی جایکا بلافاصله این موضوع را به پاسگاه محیط بانی سلکه که تحت نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان می باشد گزارش داده و به سمت محل حضور شکارچی رفتند. محیط بانان سلکه بلافاصله خود را به محل رساندند. خوشبختانه قوی تضعیف شده هنوز زنده بود. سپس پرنده با احتیاط به قفس احیای پاسگاه محیط بانی سلکه انتقال پیدا کرد. خوشبختانه روز بعد این پرنده پس از بهبودی رها سازی شد.

هنوز هم فعالیتهای غیر قانونی زیادی در تالاب انزلی صورت می گیرد. محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان همواره در حال مقابله با این فعالیتهای غیر قانونی می باشند. هرچند فعالیتهای غیر قانونی به علت تعداد اندک جهت گشت زنی در تالاب به طور کامل کنترل شده نیست. تیم کارشناسی جایکا افزایش تعداد محیط بانان را ضروری می داند. بعلاوه تیم کارشناسی جایکا با همکاری سازمان های ذیربط در حال تهیه راهنمای کاربری اراضی به منظور استفاده مناسب و پایدار در داخل و اطراف تالاب انزلی در زیر کمیته حفاظت از اکوسیستم تالاب می باشد. تیم کارشناسی جایکا امیدوار است چنین فعالیتهای غیرقانونی بزودی ریشه کن شود.