آموزش راهنمایان محلی فعالیت کایاک سواری در روستای جیرسر باقر خاله با همکاری آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن (جایکا) در راستای توسعه فعالیت های اکوتوریستی، ادامه دارد. این راهنمایان پس از طی 16 جلسه آموزشی، زیر نظر مربی کایاک سواری، فنون لازم برای پاروزنی، تغییر جهت، طی مسافت طولانی، پاروزنی سرعتی و… را آموخته و در جلسه هفدهم آموزش در تاریخ پانزدهم آبان ماه 1395، فراگیری فنون امنیت را آغاز نمودند.

 در این جلسه کارآموزان پرتاب صحیح طناب نجات و طریقه جمع کردن آن را در خشکی و آب فرا گرفتند تا در مواقع لزوم بتوانند به گردشگران کمک رسانی کنند. آموزش امنیت در دستور کار برنامه آتی آموزشی این تیم قرار دارد.

 لازم به ذکر است اعضای تیم کایاک روستای جیرسر باقرخاله هم اکنون در حال آموزش فنون شنا تحت نظر مربی قرار دارند. در آینده نزدیک پس از اتمام مراحل آموزشی، تورهای آزمایشی کایاک سواری همزمان با فعالیت مرکز اجتماعات روستا برگزار خواهد شد و راهنمایان محلی این فعالیت، آموخته ها و مهارت خود را خوهند آزمود.