تیم کارشناسی جایکا، کمرا ترپ (دوربین تله ای) را به منظور پایش جانوران پستاندار در پناهگاه حیات وحش سلکه نصب نموده اند.

گراز (Sus scofa) یکی از پستانداران معمول حوضه تالاب انزلی می باشد. این تصویر توسط دوربین تله ای نصب شده در سلکه ثبت شده است.

بر اساس مطالعات در حال انجام در این پروژه بر روی پستانداران، گراز تقریبا در سراسر مناطق حوضه تالاب انزلی مشاهده شده است. این جانور پستاندار نقش بسزایی در اکوسیستم تالاب انزلی دارد، اما از طرف دیگر باعث تخریب زمین های کشاورزی نیز می گردد.