فعالیت های پایلوت مشترک

جمع آوری زباله خشک قابل بازیافت و تولید کمپوست خانگی از پسماند آلی

  • هدف: معرفی سیستم جمع آوری زباله خشک قابل بازیافت و تولید کمپوست خانگی به منظور کاهش میزان ورود زباله به تالاب انزلی از طریق رودخانه ها.
  • خروجی: یک ایستگاه جمع آوری زباله خشک قابل بازیافت و کمپوست در اسفند ۱۳۹۵ در روستای دهنه سر شیجان احداث شد. عملیات جمع آوری زباله خشک قابل بازیافت تا کنون در روستای مذکور انجام شده است.
  • برنامه های آتی: سیستم جمع آوری کارآمد پسماند و اشتراک منافع بررسی و اجرا خواهد شد.
  • مطلب: پس از ۱۴ ماه فعالیت جمع آوری زباله خشک قابل بازیافت توسط ساکنین روستای دهنه سر شیجان، در مجموع ۱۲۸۴ کیلوگرم زباله قابل بازیافت جمع اوری شد که میانگین ماهانه آن ۹۲ کیلوگرم می باشد. انجام مستمر فعالیت جمع آوری زباله قابل بازیافت بیش از یک سال در این روستا که پیشرفتی در جهت مدیریت پسماند جامد در کشور می باشد، دستاوردی قابل توجه به شمار می رود.
جمع آوری زباله خشک قابل بازیافت و تولید کمپوست خانگی از پسماند آلی
جمع آوری زباله خشک قابل بازیافت و تولید کمپوست خانگی از پسماند آلی
جمع آوری زباله خشک قابل بازیافت و تولید کمپوست خانگی از پسماند آلی
جمع آوری زباله خشک قابل بازیافت و تولید کمپوست خانگی از پسماند آلی
جمع آوری زباله خشک قابل بازیافت و تولید کمپوست خانگی از پسماند آلی
جمع آوری زباله خشک قابل بازیافت و تولید کمپوست خانگی از پسماند آلی